วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย

 

พิงพวยน่าอยู่  ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์  ประชาชนสุขภาพ  การศึกษา   การกีฬาดี  

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข   สร้างสุขด้วยสิ่งแวดล้อมดี 

มีป่าไม้ร่มรื่น  มีแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข

   พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

     วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง  พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น   ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด   องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย  จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1. การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคมนาคม และขนส่ง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมบทบาทการขับเคลื่อนการสร้างสังคมไทย บนพื้นฐานหลักคุณธรรม

๔. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

๕.  ส่งเสริม บำรุงรักษา ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. จัดสร้างความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่ อปท.

๗.  พัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล


 

    จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ  ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้  จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย  จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

                  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการคมนาคม และขนส่ง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์ตลอดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่เพียงพอและทั่วถึง

                   ๒.  ด้านการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสภาพการดำรงชีวิตโดยองค์รวมที่ดีขึ้น

                  ๓.  ด้านการพัฒนาสังคมไทย   เพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมน่าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความสามัคคี  เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของสังคม

                   ๔. ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    ๕. ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี / ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น                    

                   ๖.  ด้านรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการภารกิจการรับโอน   และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น  และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   ๗. ด้านการพัฒนาองค์กรมุ่งไปสู่องค์กรสมัยใหม่


 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                     1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ดีมีสุข

            3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทย

            4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

            5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6  ยุทธศาสตร์รองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์

072132
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6
48
158
71573
703
1622
72132

Your IP: 54.167.18.170
2018-11-14 00:43