วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย

 

พิงพวยน่าอยู่  ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์  ประชาชนสุขภาพ  การศึกษา   การกีฬาดี  

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข   สร้างสุขด้วยสิ่งแวดล้อมดี 

มีป่าไม้ร่มรื่น  มีแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข

   พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

     วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง  พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น   ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด   องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย  จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1. การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคมนาคม และขนส่ง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมบทบาทการขับเคลื่อนการสร้างสังคมไทย บนพื้นฐานหลักคุณธรรม

๔. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

๕.  ส่งเสริม บำรุงรักษา ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. จัดสร้างความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่ อปท.

๗.  พัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล


 

    จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ  ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้  จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย  จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

                  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการคมนาคม และขนส่ง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์ตลอดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่เพียงพอและทั่วถึง

                   ๒.  ด้านการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสภาพการดำรงชีวิตโดยองค์รวมที่ดีขึ้น

                  ๓.  ด้านการพัฒนาสังคมไทย   เพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมน่าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความสามัคคี  เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของสังคม

                   ๔. ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    ๕. ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี / ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น                    

                   ๖.  ด้านรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการภารกิจการรับโอน   และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น  และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   ๗. ด้านการพัฒนาองค์กรมุ่งไปสู่องค์กรสมัยใหม่


 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                     1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ดีมีสุข

            3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทย

            4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

            5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6  ยุทธศาสตร์รองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์

069582
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
24
38
154
68983
1336
1540
69582

Your IP: 54.81.150.27
2018-09-26 19:16