หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายทวีวัฒน์ แก้วคะตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวพัชรวรินทร์ จันทร์เปรียง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปฐมาวดี เขียวอ่อน
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงสมจิตร์ รากเงิน
ครู
 
นางสาวถนอมรัตน์ ประทุมวงษ์
ครู
นางศศิภัค ผู้มีสัตย์
ครู
นางสาวรุจจิราภรณ์ ติงสะ
ครู
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบาง
ครู
นางนภสร นามเสนา
ครู
นางยุวดี อาการ
ครู
 
นางสาวนัตยา เบ็ญมาศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพรรณ ไชยพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุไรวรรณ ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวลำพูล มูลสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทพร สุกุ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำคา สร้อยสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางปราณี เชื้อพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ สุจันทา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญาณัฐ ย่อมมี
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวประวีณา อบอุ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายฐิติกร เหรียญทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand