หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Pingpauy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นายประยูร สมไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นางสาวดารณี ศรีชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
 
นางสาวณัฐชยา เพชรพลอย
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวเพ็ญประภา ต้นวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางภรภัสสรณ์ ศิริหิรัญกุลจิรา
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา หอมชาติ
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายอลงกรณ์ บริบูรณ์
นักวิชาการเกษตร
สิบเอกไกรวิชญ์ ศรีลาชัย
นิติกร
นายวรพงษ์ สัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
พ.จ.อ.ณัฐฐชัย บุตรอุดม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
จ.อ.กัมปนาท ทองสุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนันทนา แหวนหล่อ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางวราภรณ์ ละมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสายพจน์ เบ็ญมาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเมธี คำเหลือ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายวิษณุกรณ์ ละมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นายบัญชา ประเสริฐชาติ
นักการภารโรง
นายนรินทร์ ประทุมวงศ์
คนงานเกษตร
 
นายสมพงษ์ กลำเงิน
ยาม
นายนิวัฒน์ รากเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายบัณฑิต จำปาแก้ว
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย 57 หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์. 045-677912 โทรสาร. 045-677912
Copyrights © 2019 www.Pingpauy.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand